Rare Vintage (G&M)

Gordon & MacPhail - Rare Vintage (G&M) - Mar 1949 / 26. Jan 2006